سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

بودن آدم ها در زندگی آنقدر دقیق و با برنامه ریزی های ظریف است که گاهی یک گوشه می ایستی و حیرت میکنی از این همه برنامه ریزی دقیق...از این همه موشکافی و از این همه ضعف عقل کوچک خودت در مقابل خالق و معبودت

+ حدود سه چهار سال پیش بود که با خواهر بزرگتر ِ مهربانی درددل میکردم و میگفتم استخاره هایم همه خوب آمده! میخندید و اشک روی صورتم را پاک میکرد و میگفت همه خیرها آنی نیست که تو فکرش را میکنی... گاهی تمنا وجود کسی را داری که باید نباشد تا عزیزتری بیاید و بماند و برای تو شود
آنوقت ها دلم میگرفت و ته دل غر میزدم که این چه خیریست که انقدر سخت است؟
حالا یک گوشه ایستادم و همه چیز را نگاه میکنم و حیرت میکنم... به برنامه ریزی دقیق خدا... به مدیریت قشنگ و بی نظیرش...


+ خدا شکر


+ تاریخ چهارشنبه 95/6/24ساعت 12:33 عصر نویسنده تسنیم | نظر

شبیه ِ جنگ زده ای که بعد از تمام شدن جنگ هم گاهی با یک صدای بلند از جا میپرد و میترسد و دلش میخواهد تمام ِ داد و فریاد های عالم را سر بدهد ، گاهی یک نشانه از جنگ و تلاطم درونم مرا میبرد و میکشاند به فریاد ... به گشتن به دنبال پناه و هی بیشتر تنها شدن..
حس ِ مزخرفیست. چند وقتیست غرق شده م در دنیای آدم ها. به اینکه چقدر دنیا آنچیزی نیست که فکرش را میکردم و چقدر همه چیز از دور قشنگ است. چقدر خوشبختی آدم ها از دور به چشم می آید و حسرت ِ من ... حسرت ِ من چه لبخند های کودکانه ای که به لب ِ خدا نیاورد.

از همان نیمه های بیست سالگیم بود که هروقت این پس لرزه های جنگ ِ تمام شده زندگی م شروع میشد ، حواسش بود ... چه خوب که حواسش بود...چه خوب که من باز نباید به دنبال پناهگاهی باشم...


+ تاریخ دوشنبه 95/6/15ساعت 10:39 عصر نویسنده تسنیم | نظر

چقدر بعضی شبها گنگی...گُمی..
خوابت نمیبرد
هی چرخ میخوری میان ِ زندگی ت...هی نفس میگیری و غرق میشوی میان ِ گذشته ت...هی میترسی از آینده ِ مبهمت...
چقدر چیزی گُم است این شبها
شبهایی که هیچکس در هیچ نقطه از دنیا نمی تواند آرامت کند... پناه میبری به سکوت...به تاریکی ...به نبودن...
پناه میبری به او...

به او
که تنها اوست که میداند
که میماند
که برای همه زندگی ِ ت کافیست...


+ تاریخ شنبه 95/6/13ساعت 12:19 صبح نویسنده تسنیم | نظر

من این خنده هایی که فقط برای یک نفر حاضر میشوم روی لب بیاورم را با دنیا هم عوض نمیکنم!


+ میتوانم و میشود ساعتها اینجا بنویسم... اما
عشق است و همین لذتِ  انکار و دگر هیچ:)


+ تاریخ یکشنبه 95/6/7ساعت 11:59 صبح نویسنده تسنیم | نظر

مدتی

هست

که حیرانم و 

تدبیری

نیست...


+ تاریخ سه شنبه 95/6/2ساعت 12:19 صبح نویسنده تسنیم | نظر

-->